Z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń studia w roku akademickim 2011/2012
nie zostaną uruchomioneOrganizatorami studiów są Wydział Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji niezbędnych w działalności zawodowej w budownictwie. Postęp w budownictwie wynikający z rozwoju materiałów i technologii nowych generacji, powoduje konieczność uwzględnienia w procesie inwestycyjnym zwiększonych wymagań m.in. odnośnie trwałości konstrukcji, wdrażania zasad szeroko pojętego rozwoju zrównoważonego oraz podejmowanych decyzji.

Zakres kształcenia studiów obejmuje m.in. zagadnienia związane z wytwarzaniem i zastosowaniem nowoczesnych materiałów budowlanych. Nowoczesne materiały są odpowiedzią na coraz większe wymagania stawiane przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz na stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz decyzyjnych, które pozwalają najlepiej wykorzystać wszystkie czynniki produkcji.

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych sferą nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowanych materiałów oraz technik w budownictwie, w szczególności dla pracowników biur projektowych oraz dozoru budowlanego (inżynierowie i kierownicy budów, inspektorzy nadzoru budowlanego itp.) pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy.

Studia ropoczynają się w semestrze zimowym i trwają dwa semestry. Opłata za całość wynosi 3800 zł. Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty do południa - średnio co dwa tygodnie. Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania. Termin płatności do 30 IX 2011 r. Numer rachunku zostanie podany uczestnikom po 23 IX 2011 r.

Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.